Tavoitteenamme Savonlinnan seudun pinta- ja pohjavesien hyvä tila

Savonlinnan seudun vesienhoidon toimintaryhmän sivut ovat nyt osa Etelä-Savon vesienhoito -sivustoa jonka osoite on http://esvesienhoito.wordpress.com. Vanhaa sivustoa ei enää päivitetä ja kaikki sivuston materiaali on luettavissa uudella sivustolla.

Mainokset

kuonanjärvi_2013

Lokakuussa 2012 tehty koepyynti osoitti, että Kuonanjärvi on nuotattavaksi toisaalla liian kivinen ja toisaalla liian mutainen sekä matala.

Oheisesta kartasta käy ilmi saalis ja pohjan laatu.Kuonajärven koenuottaus

Voit ilmoittaa tiedossasi olevan lähteen toimintaryhmälle. Ilmoituksen voi tehdä Anne Petäjä-Ronkaiselle (etunimi.sukunimi (at) ely-keskus.fi) tai postitse Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50101 Mikkeli. Selvitämme ilmoitusten perusteella merkittävimpien lähteiden vedenlaadun sekä virtaaman. Merkitsemme lähteet pohjavesitietojärjestelmään (www.ymparisto.fi/oiva).

 Mikä on lähde?

Lähde on paikka, jossa pohjaveden pinta on luontaisesti maan pinnan tasossa ja josta pohjavettä purkautuu ainakin osan vuotta maan pintaan norona tai tihkumalla. Myös nk. allikkolähteitä tavataan. Perinteisesti lähteisiin on rakennettu erilaisia vedenottorakenteita (renkaita jne.). Luonnontilaiseen lähteeseen ei saa rakentaa kaivoa, mutta kaivo on mahdollista rakentaa pohjaveden virtaussuunnassa joko lähteen ylä- tai alapuolelle. Vettä riittää yleensä yhden tai muutaman talouden vedentarpeeseen (muutama sata litraa vuorokaudessa).

 Miksi lähteistä kysellään?

Etelä-Savossa luonnontilaisten lähteiden määrä on viimeisen 50 vuoden aikana merkittävästi vähentynyt erilaisten kuivatustoimien vuoksi. Haluamme kerätä tietoa vielä olemassa olevista lähteistä sekä erityisesti niiden vedenhankintakäytöstä.

Punkaharjun Enanniemellä sijaitsevan vanhan kaatopaikan kunnostustyöt on tehty. Vanhan kaatopaikan massat siirrettiin pääosin Punkaharjun uudemmalle kaatopaikalle 95 000 m3 jätetäyttöön, joka tullaan sulkemaan tiiviillä pintarakenteilla lähivuosina. Ennen kunnostustyön aloittamista määräksi arvioitiin 63 000 m3. Kunnostetun vanhan kaatopaikka-alueen kokonaispinta-ala on 2,8 hehtaaria. Kunnostustyön aikana vanhalta kaatopaikalta poistettiin kaikki jätteet.  

Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2012/Sivut/Punkaharjunvanhankaatopaikankunnostusvalmistui.aspx

Näytteenottopisteet Puruvesi 2011

Avainsanapilvi